Archivo de la etiqueta: Tina MacVeigh

El poder popular elimina la prohibició general de l’avortament a Irlanda

Tina MacVeigh

[Castellano] · [Català] · [English]

El divendres 25 de maig de 2018, la població d’Irlanda va votar massivament a favor d’eliminar la 8a Esmena de la Constitució irlandesa. Es va produir la inversió de la història, la setmana passada el 66% va votar a favor d’eliminar l’Esmena: el 67% havia votat a favor d’incloure-la en 1983.

Les dones a Irlanda porten 35 anys vivint sota l’ombra de la 8a Esmena. Aquesta no només ha constituït l’efectiva prohibició de l’avortament per qualsevol motiu, equiparant la vida del fetus a la de la dona, sinó que també ha encarnat dècades de vergonya i criminalització de les dones per part de l’Estat i de l’església.

Durant aquests 35 anys, els moviments feministes de base han fet campanya a favor de l’anticoncepció, l’avortament, del dret a la informació sobre l’avortament, del dret a viatjar a altres països per avortar quan encara era il·legal a Irlanda. Aquest cap de setmana, el govern conservador d’Irlanda es va presentar com el protagonista d’aquesta victòria, tot i que tan sols el 2014 aprovés la condemna de 14 anys de presó per a les dones que compressin o prenguessin píndoles abortives, i tot i que en setembre de 2017 el nostre Taoiseach (Primer Ministre) declarés públicament les seves reserves sobre introduir una nova llei sobre l’avortament. Seguir leyendo El poder popular elimina la prohibició general de l’avortament a Irlanda

El poder popular elimina la prohibición general del aborto en Irlanda

Tina MacVeigh

[Castellano] · [Català] · [English]

El viernes 25 de mayo de 2018, la población de Irlanda votó masivamente a favor de eliminar la 8ª Enmienda de la Constitución irlandesa. Se produjo la inversión de la historia, la semana pasada el 66% votó a favor de eliminar la Enmienda: el 67% había votado a favor de incluirla en 1983.

Las mujeres en Irlanda llevan 35 años viviendo bajo la sombra de la 8ª Enmienda. Ésta no sólo ha constituido la efectiva prohibición del aborto por cualquier motivo, equiparando la vida del feto a la de la mujer, sino que también ha encarnado décadas de vergüenza y criminalización de las mujeres por parte del Estado y de la iglesia.

Durante estos 35 años, los movimientos feministas de base han hecho campaña a favor de la anticoncepción, del aborto, del derecho a la información sobre el aborto, del derecho a viajar a otros países para abortar cuando todavía era ilegal en Irlanda. Este fin de semana, el gobierno conservador de Irlanda se presentó como el protagonista de esta victoria, a pesar de que tan sólo en 2014 aprobara la condena de 14 años de cárcel para las mujeres que comprasen o tomasen píldoras abortivas, y a pesar de que en septiembre de 2017 nuestro Taoiseach (Primer Ministro) declarara públicamente sus reservas acerca de introducir una nueva ley sobre el aborto. Seguir leyendo El poder popular elimina la prohibición general del aborto en Irlanda

People power removes blanket ban on abortion in Ireland

Tina MacVeigh

[Castellano] · [Català] · [English]

On Friday 25 May 2018, people living in Ireland voted overwhelmingly to remove the 8th Amendment from the Irish Constitution. In a wonderfully fitting reversal of history, 66% voted last week to remove the Amendment – 67% had voted to insert it in 1983.

Women in Ireland have lived under the shadow of the 8th Amendment for 35 years:  not only did it constitute an effective ban on abortion for any reason, equating as it did the life of the unborn to the life of the woman, it also embodied decades of state and church shaming and criminalisation of women.

For all of these 35 years, grassroots feminist movements have campaigned for contraception, for abortion, for the right to information about abortion, for the right to travel to other countries to have an abortion while it was still illegal in Ireland. This weekend, the conservative government in Ireland took centre stage in claiming this victory, despite the fact that they voted in a 14 year jail sentence for women who procured or took abortion pills in 2014 and despite the fact that as recently as September 2017 our Taoiseach (prime minister) publicly stated reservations about the introduction of abortion legislation. Seguir leyendo People power removes blanket ban on abortion in Ireland

Catalunya: la visió solidària d’una anticapitalista irlandesa

Tina MacVeigh, regidora per People Before Profit a l’ajuntament de Dublín

[castellano]

Qualsevol persona que defensi el socialisme revolucionari ha de donar suport a la lluita per la independència de Catalunya perquè representa una oportunitat per trencar amb el règim imperialista i postfranquista de l’Estat espanyol, i també amb la Unió Europea (UE) neoliberal.

Ens diuen que la UE es va establir amb l’objectiu d’evitar que els estats europeus anessin a la guerra. Jo diria, però, que s’ha lliurat una guerra econòmica contra la classe treballadora europea. Aquesta institució dictatorial ha imposat, des de dalt, polítiques econòmiques que afavoreixen la minoria rica contra la majoria. Seguir leyendo Catalunya: la visió solidària d’una anticapitalista irlandesa

Catalunya: la visión solidaria de una anticapitalista irlandesa

Tina MacVeigh, concejala por People Before Profit en el ayuntamiento de Dublín

[català]

Cualquier persona que defienda el socialismo revolucionario debe apoyar la lucha por la independencia de Catalunya porque representa una oportunidad para romper con el régimen imperialista y posfranquista del Estado español, y también con la Unión Europea (UE) neoliberal.

La UE se estableció con el supuesto objetivo de evitar que los Estados europeos fueran a la guerra. Yo diría, sin embargo, que se ha librado una guerra económica contra la clase trabajadora europea. Esta institución dictatorial ha impuesto, desde arriba, políticas económicas que favorecen a la minoría rica frente a la mayoría. Seguir leyendo Catalunya: la visión solidaria de una anticapitalista irlandesa